+420 585 436 869
Přihlášení

Ochrana osobních údajů

Společnost ŘETĚZY Olomouc, spol[tecka] s r[tecka]o[tecka], se sídlem Jihoslovanská 511, 779 00 Olomouc, IČO: 258 64 131, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9839, důsledně dbá na ochranu soukromí zákazníků i jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti se svou činností[tecka] Osobní údaje zákazníků zpracovává plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny před zneužitím[tecka]

Účelem tohoto dokumentu je informovat zákazníky o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaká jsou práva zákazníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále o existenci profilování a automatizovaného rozhodování[tecka] Tento dokument je dostupný v sídle ŘETĚZY Olomouc, spol[tecka] s r[tecka]o[tecka][tecka] Specifické Smluvní dokumenty mohou v závislosti na povaze konkrétního smluvního vztahu blíže specifikovat způsob a rozsah zpracování osobních údajů[tecka]

1[tecka] SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je ŘETĚZY Olomouc, spol[tecka] s r[tecka]o[tecka], se sídlem Jihoslovanská 511, 779 00 Olomouc, IČO: 258 64 131, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“)[tecka] Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů[tecka]

2[tecka] ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely uzavření a správy kupní smlouvy, plnění smluvních i zákonných závazků z ní plynoucích a jednání o změně smlouvy[tecka] Poskytnutí osobních údajů v rozsahu vyžadovaném smlouvou či právními předpisy je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí služby[tecka]

Bez souhlasu zákazníka může Správce osobní údaje v přiměřené míře zpracovávat i pro účely přímého marketingu (oprávněný zájem)[tecka] Za tímto účelem budou zpracovávány jen kontaktní a identifikační údaje pro doručení marketingového sdělení[tecka] Zákazník má právo se zpracováním dle tohoto odstavce vyslovit nesouhlas, a to komunikačními prostředky uvedenými v tomto dokumentu[tecka]

3[tecka] ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme jenom od Vás[tecka]

4[tecka] DOBA UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje máme uložené po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a podle obecných promlčecích lhůt[tecka]

5[tecka] PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny:

  • veřejným orgánům, např[tecka] soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánu dohledu apod[tecka], a to buď na vyžádání, nebo z vlastního rozhodnutí Správce (např[tecka] v případě, že má podezření ze spáchání trestního činu nebo přestupku), avšak vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  • osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Správce, které jsou pověřeny k plnění smluvních a zákonných povinností Správce, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu v jakém je zavázán Správce (např[tecka] auditoři, advokáti, externí daňoví poradci), to vše za výše uvedenými účely zpracování osobních údajů,

6[tecka] VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník má právo se kdykoli obrátit na Správce a požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim[tecka] Dále má právo na výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku[tecka]

Uvedená práva může zákazník uplatnit osobně v sídle Správce, e-mailem na info[zavinac]retezyolomouc[tecka]cz nebo písemně na adrese: ŘETĚZY Olomouc, spol[tecka] s r[tecka]o[tecka], Jihoslovanská 511, 779 00 Olomouc, IČO: 258 64 131[tecka] Zákazník se v případě porušení povinností Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů [tecka]

7[tecka] PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nevyužívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování[tecka]